תאריך ושעה
 

 

 

האם אתה מבצע פעולות לשימור לקוחות ?
[תוצאות]

 
תשלום אגרה שנתית לרשם החברות

 
 
בהתאם להוראות חוק החברות, התשנ"ט – 1999 והתקנות על פיו, כל חברה חייבת בתשלום אגרה שנתית, אלא אם כן הפסיקה את פעילותה ותגיש את המסמכים בהתאם להוראות תקנה 5 א' לתקנות החברות (אגרות), תשס"א- 2001 .
 
רשם החברות מגדיר חברה, שלא מילאה את חובותיה כ "חברה מפרה חוק."
 
משמעות ההכרזה על חברה כ"מפרת חוק" :
- החברה לא תוכל לבצע רישום שיעבוד על נכסי החברה או לטובתה.
- החברה לא תוכל לרשום שינויי שם ומטרות .
- החברה או בעל השליטה בה לא יוכלו לרשום חברה חדשה.
- לא יוכל להתבצע רישום משכון לטובת החברה.
- בסמכות רשות התאגידים להטיל עיצומים כספיים על החברה ועל הדירקטורים בה.
- תימנע השתתפות החברה במכרזים ממשלתיים פומביים.
 
סכום האגרה לשנת 2018:
אם שולמה האגרה עד סוף חודש מרץ 2018 – 1,120 ₪ ) אגרה מופחתת(.
אם שולמה האגרה בחדשים אפריל עד דצמבר 2018 – 1,488 ₪.
 
אפשרויות תשלום האגרה:
- תשלום האגרה בסניפי הדואר ללא תלות בשובר נייר, בציון מספר חברה/שותפות. (אין צורך בשובר  תשלום).
- תשלום באמצעות האינטרנט בכתובת הבאה: http://havarot.justice.gov.il.

 דרכי יצירת קשר עם משרדי רשות התאגידים
- באמצעות דוא"ל:    tagid@justice.gov.il-moke   
-  בטלפון: 1-700-70-60-44
 
 
משרדנו עומד לשירותכם למתן הבהרות נוספות.
 
 
 
 
                                                                בברכה ובכבוד רב,           
                                                                גדעון חקק-יועץ מס 

לקבלת הידיעון העסקי בדואר אלקטרוני, הרשם/י לרשימת התפוצה

להרשמה